Update: ALV stemt in met KNLTB lidmaatschap Previous item Nieuwsbrief Mei 2019 Next item Mannendag 15 juni

Tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van vrijdag 10 mei 2019 heeft het bestuur de leden het voorstel gedaan om aan te sluiten bij de KNLTB. De aanwezigen hebben hier met ruime meerderheid mee ingestemd.

In de reguliere ALV van maart verzocht de vergadering nog om de randvoorwaarden en ijkpunten voor de evaluatie na 2 jaar verder uit te werken en alle leden middels brief op de hoogte te brengen van de behandeling van het voorstel. Hierin is het bestuur de vergadering tegemoet gekomen.

In een presentatie zijn de uitgewerkte onderwerpen toegelicht. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • De vereniging behoudt haar recreatieve karakter.
  • Er is voldoende animo onder leden om deel te nemen aan competitie en toernooien.
  • Bondslidmaatschap heeft positieve gevolgen voor de ontwikkeling van het ledenbestand.
  • De financiële gevolgen voor de vereniging en haar leden zijn beperkt en wegen op tegen de voordelen van het lidmaatschap.
  • De extra organisatorische taken en uitgebreidere openingstijden van het clubhuis kunnen gedragen worden door onze vrijwilligers.

Met het aansluiten bij de KNLTB komen ook aanpassingen van statuten en reglementen. Deels zijn er toevoegingen die verplicht zijn vanuit de bond en daarnaast zijn alle bestaande artikelen up-to-date gemaakt. Voor de reglementen kwamen nog enkele suggesties voor kleine verbeteringen. De statuten zijn unaniem goedgekeurd door de vergadering.

Update:

In de ALV van 24 mei 2019 zijn de gewijzigde statuten en reglementen met unanieme voorstemmen aangenomen. Voor 1 januari 2020 zal het bestuur deze officieel laten bekrachtigen door een notaris.

We gaan de komende maanden aan de slag om de organisatie klaar te stomen voor het aansluiten bij de bond.