De doelstellingen van dit reglement zijn:
1. Het bevorderen en regelen van de goede gang van zaken op en om de banen.
2. Het bieden van optimale speelmogelijkheden voor alle leden binnen de aangegeven openingstijden.

Toegang tot de banen
artikel 1

De banen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden die in het bezit zijn van een geldige lidmaatschapskaart (label) en eventueel hun introducés, die in het bezit zijn van een geldige gastlabel.
Ook zijn de banen toegankelijk voor personen, die op de wachtlijst staan en beschikken over een daglabel, echter alleen op de daarvoor toegestane tijdsperioden.

artikel 2

De openingstijden van het tennispark zijn gedurende het hele jaar van ‘s ochtends zonsopgang tot ‘s avonds 23.30 uur.

artikel 3

Introducés zijn toegestaan mits zij onder begeleiding zijn van een lid. Een gastlabel is geldig voor één dag.
Op de racketavonden, de koffietoss, tijdens drukke baanbezetting (wachttijden van één uur en langer) en tijdens toernooien kan een gastlabel worden geweigerd.
De introducé moet vooraf in het gastenboek worden ingeschreven en na betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt hij een gastlabel, dat na afloop weer bij de beheerder moet worden ingeleverd. Voor een introducé gelden dezelfde regels (zie artikel 10 t/m 19) als voor een lid.
De prijs van een gastlabel wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.

artikel 4

Spelers zijn verplicht tijdens het tennisspel tenniskleding of een trainingspak te dragen. De banen mogen uitsluitend met tennisschoenen worden betreden.
Spelers zijn verplicht netheid en orde te bewerkstelligen en de banen, het clubhuis, de terrassen, de paden en de omringende terreinen tijdens hun aanwezigheid schoon te houden van afval van genuttigde dranken en versnaperingen.

artikel 5

Anderen dan spelende leden of hun introducés hebben geen toegang tot de banen. Zij bevinden zich te allen tijde buiten de hekwerken op de daartoe bestemde terrassen en paden.

baanindeling/baanbezetting
artikel 6

Alle banen zijn in principe beschikbaar tijdens de in artikel 2 genoemde openingstijden en te bespelen met inachtneming van het bepaalde in de artikelen. 8 en 9.
Per baan mogen zich maximaal 4 spelers/speelsters bevinden. Er wordt gespeeld conform het in artikel 10 aangegeven “labelsysteem”.

artikel 7

Voor de toepassing van dit reglement geldt de splitsing in juniorleden en seniorleden die in de statuten is vastgelegd. (citaat statuten artikel 4.3: juniorleden zijn natuurlijke personen, die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt).

artikel 8

Seniorenleden en juniorleden hebben het recht te spelen gedurende de in artikel 2 genoemde openingstijden, met dien verstande dat vanaf 20.00 uur seniorenleden voorrang hebben boven juniorleden en juniorleden vanaf dat tijdstip alleen mogen afhangen op lege banen. Wanneer juniorleden na 20.00 uur worden afgehangen door seniorleden, mogen zij de speeltijd volmaken.

artikel 9

Gereserveerde banen:
a. Voor het geven van tennisles aan speelgerechtigde leden wordt een aantal banen gedurende een aantal uren gereserveerd voor de tennistrainer, een en ander per lescyclus nader te bepalen door het bestuur.
b. Voor seniorleden worden op dinsdagavonden alle banen (m.u.v. max. 1 baan waarop tennisles kan worden verzorgd) gereserveerd voor “de clubavond” van 19.00 – 20.30 uur.
c. Voor de donderdagochtenden worden alle banen (m.u.v. max. 1 baan waarop tennisles kan worden verzorgd) gereserveerd voor “de koffietoss” van 9.00 – 11.30 uur.
d. Voor juniorleden worden op de eerste dinsdagavond van de maand 4 banen gereserveerd voor “de juniortoss” van 18.00 – 20.00 uur.
e. Voor toernooien of activiteiten die zijn opgenomen op de activiteitenkalender kan een aantal van de banen worden gereserveerd door de TC of JC (het aantal te reserveren banen ter beoordeling van de TC of JC). Deze reservering wordt minimaal 4 dagen voor het verspelen van een dergelijk toernooi in het clubhuis kenbaar gemaakt.
f. Naast de door de TC of JC vastgestelde toernooien heeft het bestuur het recht banen te reserveren voor nader aan te geven activiteiten. Dit zal minimaal 4 dagen voor het verspelen van een dergelijke activiteit in het clubhuis kenbaar worden gemaakt.
g. Baanbeschikbaarheid voor KNLTB competities en trainingen:

Ochtend Middag Avond
Maandag 0 0 0
Dinsdag 4 4 0
Woensdag 4 4 0
Donderdag 0 0 0
Vrijdag 3 0 6
Zaterdag 4 4 0
Zondag 4 4 0
gebruik van het labelbord
artikel 10

Er wordt gespeeld volgens een zogenaamd “labelsysteem”, waarbij de lidmaatschapskaart van TVVW dienst doet als “label”.
Met behulp van het labelbord wordt een zo eerlijk mogelijke verdeling van banen en speeltijden bewerkstelligd, indien niet alle spelers gelijktijdig kunnen spelen.
Voor het labelen geldt de volgende afhangperiode:
– enkelspel: 30 minuten
– dubbelspel: 45 minuten

Voor toernooien die zijn opgenomen op de activiteitenkalender, kan het bestuur een langere afhangperiode vaststellen.

artikel 11

Tijdens enkelspel mag het aantal spelers uitgebreid worden tot 4, maar de oorspronkelijke tijd en speelduur blijft 30 minuten.
Wanneer tijdens het dubbelspel het aantal spelers terugloopt naar twee, wordt de speeltijd beperkt tot 30 minuten.

artikel 12

Soorten banen om te labelen:
– Categorie 1: Niet bezette banen en banen, waarop geen geldige labels gebruikt worden.
– Categorie 2: Banen waarop gespeeld wordt en waarvan het eindtijdstip van de afhangperiode reeds verstreken is.
– Categorie 3: Banen waarop gespeeld wordt en waarvan het eindtijdstip van de afhangperiode nog niet verstreken is.

artikel 13

Met het afhangen op de banen in alle categorieën dient te worden gewacht totdat alle spelersvoor die baan op het park aanwezig zijn.
Men dient direct na het afhangen op vrijliggende banen met spelen te beginnen.

artikel 14

Zijn alle banen bezet en zijn er meerdere banen van categorie 2, dan wordt afgehangen op die baan, waarvan het eindtijdstip het eerst verstreken was. Zijn er meerdere van deze banen, dan is men vrij om te kiezen.
Behoren alle banen tot categorie 3, dan wordt afgehangen op die baan waarvan het eindtijdstip het eerst zal verstrijken. Zijn er meerdere van deze banen, dan is men vrij om te kiezen.

artikel 15

Binnen 5 minuten na de aanvang van de afhangperiode moet men met spelen zijn begonnen, anders vervalt de ‘afhanging’. Vervallen van een ‘afhanging’ heeft dezelfde gevolgen als afgehangen worden.

Bij tennisles en trainingen dient de tennistrainer vooraf labels plaatsen op alle speelperioden van de aangegeven banen gedurende de tijd dat men les geeft. Iedere leerling moet tevens zijn/haar geldige lidmaatschapskaart op de afgesproken lesperiode in het labelbord plaatsen.

artikel 16

Op de racketavond en de koffietoss en voor de juniortoss gelden artikel 10 tot en met 16 niet. Spelers moeten hun label dan inleveren bij de tossbegeleider. Veelal zal dit de clubhuisbeheerder zijn.
De racketavond is iedere dinsdag van 19.00 – 23.30 uur.
De koffietoss is iedere donderdag van 9.00 – 11.30 uur.
De juniortoss is iedere eerste dinsdag van de maand van 18.00 – 20.00 uur.

artikel 17

Buiten de openingstijden van het clubhuis, kunnen leden zich met een digitale sleutel toegang verschaffen tot het tennispark alsmede tot de benedenhal van het clubgebouw, waar de bediening van de baanverlichting is aangebracht. Deze digitale sleutel kan tegen betaling van een waarborgsom worden verkregen bij de Commissie Clubhuis Beheer. Deze commissie in samenwerking met de ledenadministratie  houdt hiervan een administratie bij. De hoogte van de waarborgsom wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

artikel 18

Spelers moeten kostenbewust omgaan met het in- en uitschakelen van de baanverlichting. Het is slechts toegestaan de verlichting te ontsteken wanneer dit werkelijk noodzakelijk is.
Als de verlichting is ontstoken moet zoveel mogelijk met volbelaste banen worden gespeeld. Als er banen onbespeeld raken moeten spelers de verlichting uitschakelen voor die banen die onbespeeld zijn.
Indien er weer op de banen gespeeld gaat worden kan de verlichting weer worden ingeschakeld.

onvoorziene voorvallen/geschillen
artikel 19

In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, dan wel er geschillen ontstaan beslist een aanwezig lid van de TC, een bestuurslid of de clubhuisbeheerder. De uitspraak van deze arbitrage is bindend en moet door de spelers worden opgevolgd.

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 10 mei 2019.