Privacy Policy

Tennisvereniging Veenendaal-West (TVVW) moet zich als instantie conformeren aan de Algemene Verodering Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacy Policy geven wij aan hoe we als vereniging omgaan met persoonsgevens.

Als TVVW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. TVVW houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is, waaronder de AVG. Dit houdt in ieder geval in dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn in dit document beschreven;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens zijn gewaarborgd;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en respecteren.

Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy vragen heeft hierover kunt u contact opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door TVVW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschap

Voor de bovenstaande doeleinden kan TVVW de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN en tenaamstelling
 • Profielfoto

Uw persoonsgegevens worden door TVVW opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Duur van het lidmaatschap plus 2 jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door TVVW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het informeren van de abonnee d.m.v. nieuwsuitingen per mail.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanmelding voor de nieuwsbrief

Voor de bovenstaande doeleinden kan TVVW de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door TVVW opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende aanmelding voor nieuwsbrief

Verstrekking aan derden

TVVW verstrekt op dit moment geen persoonsgegevens aan derden op structurele basis. In eventuele toekomstige gevallen dat dat wel gebeurt zal dat altijd gebeuren met een verwerkersovereenkomst met de betreffende partij. Verder kan er een uitzondering gemaakt worden als wij wettelijk verplicht zijn tot het verstrekken van persoonsgegevens, bijvoorbeeld op verzoek van de politie in het kader van een onderzoek. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

TVVW verwerkt enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Het betreft bijvoorbeeld de volgende maatregelen:

 • Alle personen die namens TVVW van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij beveiligen systemen en bestanden waar de persoonsgegevens in worden opgeslagen met een (gebruikersnaam en) wachtwoord.
 • Wij maken back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

De volgende rechten zijn van toepassing:

 • U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een eventuele derde verwerker.
 • U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen u te legitimeren voordat wij een dergelijk verzoek inwilligen.
 • U heeft het recht om een eerder gegeven toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door TVVW dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Indien wij er niet onderling uit kunnen komen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Tennisvereniging Veenendaal-West
Goudvink 100
3906 AL Veenendaal
bestuur@tvvw.nl